Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent

p. o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu ul. gen. Andersa 50.

 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019r. poz. 1282 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu ul. gen. Andersa 50

Stanowisko: referent w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu 20 godz. tygodniowo.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku referenta lub podobnym.

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Prawo oświatowe, o systemie oświaty, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego

 2. Znajomość i obsługa platformy zarządzającej oświatą oraz znajomość Systemu Informacji Oświatowej – SIO,

 3. Biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,

 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

6) Zdolności organizacyjne, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wprowadzanie danych dotyczących Publicznej szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i terminowe przekazywanie tych danych do systemu,

 2. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich i pracowniczych.

 3. Wystawianie zaświadczeń,

 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, oraz obsługa programu inwentaryzacyjnego.

 5. Sporządzanie i kontrolowanie zamówień do Centrum Obsługi Jednostek w oparciu o plan finansowy.

 6. Przyjmowanie i opisywanie faktur zakupowych.

 7. Prowadzenie ewidencji i kontroli obowiązku szkolnego.

 8. Współpraca z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu i Delegaturą Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 9. Prowadzenie kancelarii szkolnej, w tym przyjmowanie i rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących.

 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w wymiarze 0,5 etatu, czasu pracy - 20 godzin tygodniowo.

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 1. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

 2. pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze – brak windy,

 3. do budynku nie prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,

4) w budynku brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w

Wałbrzychu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV- życiorys oraz list motywacyjny,

 2. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282, ze zm.),

 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 8. Oświadczenie kandydata – „Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji na oficjalnej stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282)

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” należy składać: osobiście ( z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole) w terminie do dnia 15.07.2021 r. do godziny 14.00 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu ul. gen. Andersa 50 lub listownie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu ul. gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych.

Dokumenty aplikacyjne osobiście można składać w sekretariacie od godziny: 8:00 do godziny 14:00.

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

 

VIII. Informacje o przebiegu naboru:

1) Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,

 1. Aplikacje, które wpłyną do Publicznej szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie

kwalifikacyjnej,

 1. Informacje o ostatecznych wynikach naboru umieszczone zostaną niezwłocznie po zakończeniu postępowania w BIP Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

P.o. Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu informuje, iż sprawozdanie finansowe za rok 2020 umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha pod adresem:

bip.cojm.walbrzych.pl/index.php?id=124

czytaj więcej

Wałbrzyski Budżet Obywatelski

Nasza szkoła zdecydowała się wziąć udział w projekcie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Planowany przez nas  projekt będzie nosił nazwę: "Wspólne podwórko - rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6  przeznaczonych dla dzieci,  młodzieży  i mieszkańców dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu". Bardzo prosimy Państwa o udzielenie poparcia dla naszego projektu. Dokonać tego można składając podpis na liście podpisów mieszkańców popierających projekt. Lista dostępna jest w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 14.30. W celu złożenia podpisu poparcia muszą Państwo posiadać ze sobą nr PESEL. Na Państwa podpisy czekamy do 14.05.2021 r. Bardzo prosimy o zaangażowanie i wsparcie naszej inicjatywy. 

Z wyrazami szacunku Dorota Kominko - Krej 

czytaj więcej

Czysty, Zielony Wałbrzych

24 kwietnia 2021 r. uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w akcji "Czysty, Zielony Wałbrzych". W tym roku w porządkowanie zaangażowali się nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły, którzy zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i rękawice solidnie posprzątali teren szkolny. Zostały także posadzone bratki. Akcja miała na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za naszą planetę. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wyniosą z tych zajęć jak najwięcej pozytywnych wartości i będą dbać o środowisko nie tylko w czasie zorganizowanych akcji, ale także na co dzień.

czytaj więcej