Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 8-letnim dla uczniów szkoły podstawowej. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. 
  1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy o organizacji roku szkolnego.
  2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.
  3. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
  4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
  5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
  6. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 26. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. W innych przypadkach podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
 
Ogólna liczba uczniów : 284 ( stan na dzień 01.09.2022r.) 
Oddział przedszkolny: 28 
klasa 1a-  17
klasa 1b - 16
klasa 2a-  26
klasa 3a - 25 
klasa 4a - 17
klasa 4b - 17
klasa 5a - 21
klasa 6a - 29
klasa 7a - 16
klasa 7b - 16
klasa 8a-  26
Klasa 8b - 30
 
Liczba oddziałów: 13 
 
Liczba nauczycieli i wychowawców  stan na 01.09.2022 r. – 33
 
Liczba pracowników administracji i obsługi: 
administracja – 2
obsługa – 5
 
 
W szkole znajduje się: 
 1.Sekretariat
2. Czytelnia i biblioteka 
3. Świetlica 
4. Pedagog szkolny 
5. Psycholog szkolny 
6. Stołówka 
7. Gabinet pielęgniarski
8. Sala gimnastyczna 
 
Pomieszczenia szkolne udostępnione są nauczycielom i innym uprawnionym osobom do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
 
Kontakt szkoły z rodzicami:
Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 
Rodzice mają prawo do:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy;
  • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów;
  • uzyskania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
  • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
Podstawową formą kontaktu nauczycieli i rodziców jest e-dziennik,  zebranie z rodzicami lub indywidualne spotkania z nauczycielami (wg harmonogramu).
 
Wychowawca utrzymuje kontakty indywidualne z rodzicami uczniów posiadających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze.
 
W szkole podstawowej działa ponadto szkolny Wolontariat - "Klub Ośmiu".
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData