Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Organami szkoły są: 
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski 
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.
 
DYREKTOR
 
Zakres kompetencji:
 • kieruje działalnością szkoły i oddziału przedszkolnego,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • przedstawia radzie pedagogicznej szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i oddziale przedszkolnym  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, Radą Rodziców.
 • Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły.
RADA PEDAGOGICZNA 
Zakres kompetencji: 
 • Zatwierdza plan pracy szkoły,
 • Uchwala wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • Podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów, 
 • Ustala plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Zatwierdza zasady oceniania zachowania uczniów,
 • Opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania,
 • Opracowuje i uchwala Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 
RADA RODZICÓW
Zakres kompetencji: 
 
Jest przede wszystkim organem opiniotwórczym i doradczym, ale też posiada pewne kompetencje wykonawcze, może np. decydować o usunięciu ucznia ze szkoły. W skład Rady Rodziców  wchodzą rodzice uczniów klas 0-8. 
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Zakres kompetencji: 
 
Samorząd szkolny jest organem uczniowskim, wyłanianym przez samych uczniów szkoły. Organizacja ta jest demokratyczna i niezależna od administracji szkolnej i ugrupowań politycznych.
 
 • Rozwiązywanie problemów uczniów.
 • Zajmowanie stanowiska w spawach dotyczących uczniów.
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących uczniów i, na wniosek dyrektora, nauczycieli.
 
CELE I ZADANIA SZKOŁY:
 
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 2. Głównymi celami szkoły jest:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2a.Cele szkoła realizuje poprzez:

 • propagowanie oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w zakresach takich jak m. in.: higiena psychiczna, sylwetka ciała, kondycja fizyczna, profilaktyka chorobowa, higiena osobista,

 • promowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,

 • uświadomienie młodych ludzi na temat zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na stan fizyczny i psychiczny organizmu,

 • promowanie sięgania po wsparcie specjalistów w przypadku trudności samodzielnego poradzenia sobie z problemem np. otyłości, depresji, stresu,

 • informowanie o szkodliwości substancji psychoaktywnych, wpływie na organizm człowieka, system rodzinny i społeczny osoby uzależnionej,

 • kreowanie postawy asertywności w odmawianiu,

 • wspieranie uczniów pochodzących z rodzin z dysfunkcjami z problemem uzależnień, przemocy, opuszczenia,

 • uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem w sposób konstruktywny,

 • informowanie na temat miejsc, w których można uzyskać fachową pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i ich pochodnymi,

 • organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się:

  1. procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy rozwojowi uczniów,

  2. uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

  3. informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój,

  4. nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

  5. nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału,

  6. nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się,
 • nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej:

  1. w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

  2. uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

  3. podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,

  4. w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

 • stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności,

 • kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego,

 1. wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji tj. m. in. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia,

 2. współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

 3. promowanie wartości edukacji,

 4. pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.

3. Do zadań szkoły należy:

 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

 • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

 • podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

 • zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 • zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

 • zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

 • egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

4. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

 • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

 • praca w zespole i społeczna aktywność;

 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

5. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

7. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo- lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

8. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów, potrzeb 18 i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym.

9. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData