Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowisko: STARSZY REFERENT w wymiarze 0,5 etatu. 

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

1. Posiada wykształcenie co najmniej średnie. 

2. Biegle obsługuje programy komputerowe: Word, Exell i urządzenia biurowe.

3. Sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki.

4. Wykazuje umiejętnośc pracy w grupie.

5. Jest dyspozycyjna i odpowiedzialna.

6. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej. 

7. Spełnia wymagania formalne: posiada obywatelstwo polskie, posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie była karana oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie dyscyplinarne. 

II. Dodatkowe wymagania: 

1. Preferowane wykształcenie wyższe.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku  STARSZY REFERENT będa należeć m.in. 

1. Sprawne i  prawidłowe prowadzenie sekretariatu szkoły, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

2. Obsługa poczty internetowej, telefonu. 

3. Uprzejme i rzetelne obsługiwanie interesantów. 

4. Odpowiadanie za realizację obowiązku szkolnego (zbieranie zaświadczeń z innych szkół, dotyczące aktualizacji obowiązku szkolnego, wysyłanie do placówek zaświadczeń dzieci spoza rejonu o realizacji obowiązku w naszej placówce). 

5. Gromadzenie dokumentów dotyczących ruchu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- prowadzenie księgi ewidencji uczniów, 

- prowadzenie ksiąg uczniów (rejonowych i spoza rejonu), 

- prowadzenie księgi absolwentów i zbieranie podpisów, 

- sprządządzanie dokumentacji uczniów, którzy odeszli z placówki, 

6. Spirządzanie harmonogramów czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy.

7. Dokonywanie zakupów i usług oraz prowadzenie rejestru faktur. 

8. Przygotowywanie umów cywilno - prawnych z kontrahentami.

9. Prawidłowe i terminowe prowadzenie ksią inwentarzowych środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonywanie wszystkich innych poleceń przełożonego mających na celu prawidłowe funkcjonowanie placówki. 

IV. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty: 

1. List motywacyjny.

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

4. Kopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie / zezwolenie na pobyt  i zatrudnienie w Polsce.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. 

9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności cywilno - prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochrnie danych) Dz.U.UE.2016.119.1.

V. Inne informacje: 

1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie zawarta umowa o pracę na 0,5 etatu od dnia 1.09.2023r. 

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:"Nabór na stanowisko starszego referenta w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu" w terminie do 25.08.2023r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły lub na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu 

ul. gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrych. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni od 01.09.2023r.do 31.08.2024r. nauczyciela muzyki w wymiarze 5/18 etatu. 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe, kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, 

- zaangażowanie i doświadczenie w pracy w szkole.

Oferty należy składać do 04.08.2023r. w sekretariacie szkoły, ul. gen. Andersa 50, 58 - 309 Wałbrzych lub na adres e-mail: psp6@walbrzych.edu.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.  nauczyciela specjalistę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespól Aspergera w wymiarze 6/18. 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 

- kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespól Aspergera, 

- zaangażowanie i doświadczenie w pracy w szkole. 

Oferty należy składać do 04.08.2023r. w sekretariacie szkoły, ul. gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych lub na adres e-mail szkoły: psp6@walbrzych.edu.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni nauczyciela współorganizująceo proces kształcenia specjalnego w wymiarze 15/20 etatu od 01.09.2023r. do 31.08.2024r. 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 

- kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, 

- zaangażowanie i doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Oferty nalezy składać do 04.08.2023r. w sekretariacie szkoły, ul. gen. Andersa 50, 58-309 Wałbrzych lub na adres e-mail szkoły: psp6@walbrzych.edu.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni nauczyciela specjalistę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawnośc inetelektualną w stopniu lekkim w wymiarze 6/18 etatu. 

Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2023r. do 31.08.2024r. 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 

- kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawnośc intelektualną w stopniu lekkim, 

- zaangażowanie i doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych lub na adres e-mail szkoły: psp6@walbrzych.edu.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu  zatrudni od 1.09.2022 r. psychologa  w wymiarze 11/22 etatu.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • zaangażowanie i doświadczenie w pracy w szkole

Oferujemy dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, adres: gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 84 777 20, e-mail: psp6@walbrzych.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu  zatrudni od 1.09.2022 r. nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa  w wymiarze 2/18 etatu.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • zaangażowanie i doświadczenie w pracy w szkole

Oferujemy dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, adres: gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 84 777 20, e-mail: psp6@walbrzych.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni  od 1.09.2022 r. nauczyciela języka polskiego w wymiarze 10 /18 etatu.
 
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • zaangażowanie i doświadczenie w pracy w szkole
Oferujemy dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.
 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, adres: gen. Andersa 50, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 84 777 20,  e-mail: psp6@walbrzych.edu.pl
Termin składania ofert: 15.08.2022r. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 3/18.
Wymagane wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne.
Umowa na czas określony od 1.09.2022 do 31.08.2023.
Termin składania ofert: 15.08.2022. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, afazja). Wymiar zatrudnienia: 14/18.  
Umowa na czas określony od 1.09.2022 do 31.08.2023.
Termin składania ofert: 15.08.2022
 
------------------------------------------------------------
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData